Reunion 2008 København�

LS NEWSA global welcome


LS Meeting agenda Fredericia 09


LS Møde dagsorden Fredericia 09


LS Vedtægter 09


LS Bylaws 09


Contact point to the Langkilde Society


Herregårde Langkilde Bramstrup


Reunion 2012

Reunion 2008Reunion 2008 København - Referat af mødet


Reunion 2008 Copenhagen - Minutes of the meeting


Saga of the Langkildes

2009 Copenhagen - DENMARKArrival to Copenhagen Airport


Langkilde Shop

Denmark PicturesWelcome to COPENHAGEN


Shopping in Copenhagen?


Welcome to ODENSE

Langkilde - family by countryUSA / NEWS


CANADA/NEWS


SAMOA/NEWS


SWEDEN / NEWS


GERMANY / NEWS


ARGENTINA/NEWS


NEW ZEALAND / AUSTRALIA NEWS


SOUTH AFRICA / NEWS


DENMARK / NEWS

LANGKILDELangkilde Genealogy


Langkilde Family Emigration from Denmark


Find Langkilde history in FYN (danish)

Organisation in DenmarkWho is who

Around the World linksLinks


Sitemap
 

Referat af generalforsamling 28.juli 2008 afholdt ved 7. Reunion 2008
på Hotel Imperial i København

1. Valg af dirigent:

Formanden bød velkommen og pegede på Christian, som blev valgt med applaus.

2. Valg af sprog for generalforsamlingen:

Engelsk blev valgt.

3. Valg af evt. oversætter

Lone blev valgt med applaus

4. Valg af referent

Birte tog referatet, men blev afløst af Flemming, der var fremmødt senere.

5. Offentliggørelse af stemmeberettigede og gyldige fuldmagter

Hver familie med medlemskab har 2 stemmer, hvis der er 2 voksne i familien. Der var 17 stemmeberettigede til stede og ingen mødte med fuldmagter.

6. Formanden aflægger bestyrelsens beretning

Birgitte orienterede om begivenheder og aktiviteter i selskabet siden sidste generalforsamling og henviste efterfølgende til den skriftlige beretning som kunne læses i Langkilde Newsletter nr. 29 juni 2008. De fremmødte familiemedlemmer som endnu ikke havde tegnet medlemskab blev opfordret til at tegne sig som medlemmer med alle de fordele det indebar.

Herefter berettede formanden, at møntsamlingen, som foreningen har arvet efter Preben Langkilde, er blevet solgt for ca. 300.000 kr., hvoraf en del skal betales i skat/afgift. Bestyrelsen havde i den forbindelse i Prebens ånd indstiftet en hæderspris HONORIS CAUSA in memoriam Preben Langkilde til uddeling. En udvalgt mønt fra samlingen er blevet indsat i ramme, med en indskrift til ære for Preben. Selskabet vil hvert andet år overrække denne hæderspris og mønt til en person, der har gjort noget særligt for Langkildeselskabet. Mønten blev præsenteret for forsamlingen.


Formanden takkede Lena Nylander for at arrangere turen til Sverige og overrakte hende en bog. Desuden var der tak til Lone Fundby for utrættelig oversættelsesarbejde med korte frister og for foreningen til bestyrelsesmedlemmerne Peter Langkilde, Lise Langkilde, Birte Langkilde og Erling Langkilde for deres indsats med forberedelserne gennem året af Reunion 2008. En særlig tak fik Hanne, der gik af som kasserer og som har gjort et stort arbejde i forbindelse med Reunion, herunder kommentarer til beretningen. Hanne fik overrakt et kar, der havde været en gave fra Samoa til selskabet. Den må hun beholde ind til næste generalforsamling, hvor den vil blive uddelt på ny.

7. Formanden aflægger beretning for Langkilde-selskabets Familielegat

Der har ikke været ansøgninger siden sidste generalforsamling. I det kommende år vil legatets bestyrelse arbejde med vedtægterne. Formanden blev takket for godt arbejde.

8. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for 2007

Hanne gennemgik regnskab for Langkilde Selskabet. Der er overskud, og aktiver er jfr. fremlagte regnskab på 37.373. der var ingen kommentarer til regnskabet, som dermed var godkendt.

9. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for 2007 Langkilde Selskabets Familielegat

Der var ingen spørgsmål til det fremlagte regnskab for Familielegatet, der hermed var godkendt.

10. Bestyrelsens planer for 2008, herunder
- fremlæggelse af budget
- fastsættelse af kontingent
- fastsættelse af tid og sted for næste generalforsamling

Hanne gennemgik budget 2008. Nedenfor er opgjort nøgletal, men ellers henvises der til budgetopstillingen.

Der blev spurgt, om betaling for reunion fra folk er medregnet for 2008. Svaret er nej, da indbetalinger medgår til betaling af udgifter i arrangementet. Det er nettoudgiften, der fremgår af budgettet.

Der kalkuleres med et underskud for 2008 på 15.100 kr. på grund af Reunion, som bestyrelsen har valgt at give tilskud til.

Der blev foreslået uændret kontingent, hvilket blev vedtaget.

Domænet langkilde.dk er meget populært og bidrager til foreningens økonomi. 40 har købt domæneadgang.

Næste udgave af Langkilde Newsletter er under udarbejdelse og formanden opfordrer til indlæg fra medlemmerne danske som udenlandske. Dette vil medvirke til, at vi øger de familiemæssige relationer og lærer hinanden bedre at kende. Der arbejdes med udvikling af webside med særlig log-ind adgang med password for medlemmer som besluttet i bestyrelsen til fx en forstærket indsats af siderne opdelt efter lande. Der er for nylig kommet to nye medlemmer og Carna and Diane fra Sydafrika som fik en særlig velkomst til deres første reunion. Peter Langkilde som webmaster opfordrede til at alle kommer med stof til bladet med begivenheder med relation til Langkildefamilien herunder navne som er hædret, udnævnelser og f. eks. fødsler og dødsfald.

Næste generalforsamling for Langkilde Selskabet er Kr. Himmelfartsdag 21. maj 2009. Fredericia foreslået og vedtaget som mødested. Birgitte er tovholder mht. tid og sted.

En opfordring blev fremlagt fra den amerikanske delegation ved Tressa Stevens om at udarbejde en evaluering og køreplan for afviklingen af en reunion. Målet skulle være at lette nye lande som skulle afholde en reunion med henblik på at sætte krav og forventninger til mødeafholdelsen.

Vedr. hyppighed for reunion foreslog Hanne 4 år, da 3 år er lidt for kort tid. Der var enighed om, at reunion fremover holdes hvert 4. eller 5. år.

På spørgsmålet om, hvorvidt næste reunion skal være i 2012 eller 2013, blev 2012 således vedtaget.

8. Reunion er besluttet til være 4 år fra dags dato.

Afstemninger skal ske i henhold til vedtægter.

Diskussion af tid og sted for næste Reunion blev drøftet længe og en vejledende afstemning blev afholdt:

Der var flg. forslag til sted jf. disse stemmetal:

American Samoa 12
Samoa 7
South Africa 16
Argentina 15
New Zealand 16
USA (California) 9

Med udgangspunkt i afstemningen om næste mødested for den 8. reunion skal der foreslås 2-3 lande, som er realistiske værtskandidater. Der skal arbejdes videre med dette, fordi vi er forholdsvis få lande tilstede på denne reunion. Forslag til lande cirkuleres kun til de medlemmer, der er til stede på denne reunion, da det er dem, som kan stemme.

Der er tale om forslag, der kun kan føres ud i livet, hvis de bliver konfirmeret af det pågældende værtsland. Der var ingen af de foreslåede lande, der umiddelbart kunne sige god for at påtage sig opgaven. Bestyrelsen påtager sig denne opgave, og det foreslås, at der kommunikeres med hvert enkelt af de foreslåede lande med henblik på at nå frem til det endelige valg af land. Peter er tovholder for dette arbejde.

Tressa Stevens, USA foreslår, at der udarbejdes en skabelon, der angiver, hvad der forventes at blive skulle laves som køreplan for en reunion med praktiske sager, etc. Altså en slags guide, så nye lande, der ikke har prøvet at arrangere før, kan bruge denne med støtte fra Selskabet, som alene tager alene procedurerne. Der blev givet udtryk for bekymring for, at hvis et land kun har få medlemmer, er det vanskeligt at stå for arrangementet. Det er vigtigt at finde den rigtige person i værtslandet til at være tovholder og evt. netop på denne baggrund opbygge en national Langkilde kreds som kan støtte.

11. Indkomne forslag:

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer for Langkilde Selskabet, der var ikke indkommet andre forslag.
Herefter blev der diskuteret ændringer til vedtægterne. Der var ingen generelle kommentarer, men nedenstående specifikke ændringer blev vedtaget.

Forslag til ændring af foreningens navn:

Nuværende navn er: ”Langkilde Selskabet af 1991” / ”Langkilde Society of xx. 1991”
Forslag til nyt navn: ”Langkilde Selskabet” / ”Langkilde Society”
Enighed om det er et godt forslag, som blev vedtaget.

Forslag til korrektion af sprog i §3 og §4:

”Purpose of …” ændres til “aim of …” Der var ingen kommentarer til forslaget, der blev vedtaget.

Forslag til ændringer i § 5, der handler om medlemskab.

Efterkommere af Rasmus Hansen og andre kan indstilles til medlemskab. Ændring til del 2 er: alder for stemmeret. Der tilføjes, at medlemmer skal betale kontingent, og at et medlem kan udelukkes af foreningen efter to år uden betaling, dog efter forudgående varsling. Det skal være manglende betaling for 2 efterfølgende år, ikke to år. Forslaget blev vedtaget.

Ændring af § 6 vedr. årlige møde.

(1) Indkaldelse skal være sendt ud senest 1 måneder før mødet, deadline for div. indlæg være modtaget senest 14dage før. Vedtaget.
(2) Ændringer til punkter på dagsorden: Det foreslås, at bestyrelsen kan konstituere sig igen, når en suppleant er trådt ind i stedet for et udtrådt bestyrelsesmedlem. I øvrigt er det korrekte ord for medlem ”officer”. Forslaget til nyt punkt på dagsorden blev vedtaget.
(3) Punkt 15 på dagsorden: der foreslås ændring af formulering, nemlig ”Hvis der ikke kan findes en kandidat fra udlandet, kan der vælges en fra Danmark”. Dette blev vedtaget.
(4) Punkt 16: fremover skal der kun vælges én revisorsuppleant mod hidtil to. Dette blev vedtaget.

Ændring af § 7: bestyrelsen.

Medlemmer af bestyrelsen vælges for en 2 års periode. Det foreslås, at medlemmer uden for Danmark vælges på en Reunion og frem til næste reunion. Dette blev vedtaget.

§8 (ny): tegningsregler.

For transaktioner under 8.000 kr. kan en person (kassereren eller formanden) underskrive transaktionen. Kun for større beløb skal der to underskrifter til, formandens og kassererens. Dette blev vedtaget.

§ 10 (ny): opløsning af foreningen.

Opløsning af foreningen skal bekræftes på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær og den anden ekstraordinær. Den ene generalforsamling skal holdes i Danmark. 2/3 af de stemmeberettige skal stemme for opløsning, desuden skal en vis mindst ¼ del af de stemmeberettigede være til stede. Dette blev vedtaget.

§ 11: et ændringsforslag til formulering blev vedtaget.

Klapsalver for en god og let proces, da alle forslag blev vedtaget enstemmigt.

12. Valg af op til 5-9 bestyrelsesmedlemmer

Birte Langkilde og Hanne Langkilde er ikke på valg, men Hanne ønskede at træde ud af bestyrelsen, hvilket blev accepteret.

På valg fra bestyrelsen er: Birgitte Langkilde Jakobsen, Lise Langkilde, Peter Langkilde og Erling Langkilde, alle fra Danmark. Alle var villige til at modtage genvalg, og blev valgt.

Andre kandidater til bestyrelsen: Elisabeth Langkilde fra Danmark, Lone Fundby fra Canada og Tressa Stevens fra USA blev foreslået. Tressa var åben for, at andre om fornødent kan indtræde i stedet. Alle blev valgt.

Valg af suppleant: der skal vælges én suppleant. Kristina L. modtog valg og blev valgt.

I øvrigt blev der fremsat ønske, om at danske tekster til oversættelse gives hurtigere til Lone, så arbejdet ikke bliver for presset. Dette blev lovet.

13. Valg af medlem til Langkildeselskabets Familielegat

Forslag til nyt medlem er Lena Nylander Sverige, som modtog valg og blev valgt.

14. Valg af 2 revisorer til Langkildeselskabet og Langkildeselskabets Familielegat. Den ene med hjemsted i Danmark, den anden med hjemsted udenfor Danmark.

Charlotte L. ønsker ikke genvalg. Hanne Langkilde, Danmark foreslås. Uden for Danmark foreslås Anne Maria Langkilde, Sverige. De blev begge valgt.

15. Valg af en revisorsuppleant til Langkildeselskabet og Langkildeselskabets Familielegat.

Kristian Langkilde, Danmark blev valgt som revisorsuppleant.

16. Uddeling af hædersprisen HONORIS CAUSA (in memoriam Preben Langkilde) kaldet HC.

Birgittes bedstefar Jørgen V. Langkilde er af bestyrelsen indstillet til og tildeles hædersprisen for sit store arbejde med stamtavlen, og han må beholde den omtalte møntplaqette i to år. Birgitte overrækker ham prisen ved førstkommende besøg med særlige hilsner fra deltagerne på generalforsamlingen og Reunion 2008.

17. Eventuelt

Deltagerne fra USA takkede for støtten, også den økonomiske, til mødet for tre år siden i Atlanta, og erklærede, at der var et overskud, som de gerne vil donere til selskabet. Selskabet takkede.

Herefter blev mødet lukket og alle ønsket en god Reunion 2008.

Dirigent
Kristian Langkilde

Formand
Birgitte Langkilde Jacobsen


A global welcome  | LS Meeting agenda Fredericia 09  | LS Møde dagsorden Fredericia 09  | LS Vedtægter 09  | LS Bylaws 09  | Contact point to the Langkilde Society  | Herregårde Langkilde Bramstrup  | Reunion 2012  | Reunion 2008 København - Referat af mødet  | Reunion 2008 Copenhagen - Minutes of the meeting  | Saga of the Langkildes  | Arrival to Copenhagen Airport  | Langkilde Shop  | Welcome to COPENHAGEN  | Shopping in Copenhagen?  | Welcome to ODENSE  | USA / NEWS  | CANADA/NEWS  | SAMOA/NEWS  | SWEDEN / NEWS  | GERMANY / NEWS  | ARGENTINA/NEWS  | NEW ZEALAND / AUSTRALIA NEWS  | SOUTH AFRICA / NEWS  | DENMARK / NEWS  | Langkilde Genealogy  | Langkilde Family Emigration from Denmark  | Find Langkilde history in FYN (danish)  | Who is who  | Links Log på